Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen Stichting De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement en Deelnemers en/of Opdrachtgevers.

Artikel 1 Definities
a) Stichting De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, statutair gevestigd te Amsterdam. Verder te noemen: NSO-CNA.
b) Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de opleiding/cursus deelneemt.
c) Opleiding/Cursus: opleiding, cursus, training, workshop, coaching, counseling, congres of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
d) Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NSO-CNA enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
b) Door aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. Bij inschrijving wordt gevraagd, d.m.v. aanvinken, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van NSO-CNA.
c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van NSO-CNA geschieden.

Artikel 3 Aanmelding
a) Aanmelding voor een Opleiding/Cursus geschiedt door middel van het digitale aanmeldingsformulier volledig in te vullen en digitaal te verzenden.
b) Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verplicht Deelnemer en/of werkgever van de deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
c) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
d) Deelnemer geldt als aangemeld voor een Opleiding/Cursus, nadat de aanmelding door NSO-CNA schriftelijk is bevestigd. Bij individuele inschrijving en betaling heeft de Deelnemer een bedenktijd van 14 dagen na het moment van inschrijving.

Artikel 4. Prijzen van de opleiding/cursus
a) Bij aanmelding geldt de opleiding/cursusprijs, zoals deze is vermeld op onze website, ongeacht of de deelnemer deze kent.
b) In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 Deelnemers
a) NSO-CNA stelt aan Deelnemers toelatingseisen voor deelname aan Opleidingen/Cursus, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding, werkervaring en functie. Ook kan NSO-CNA een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.
b) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding/Cursus verstoort, kan NSO-CNA hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 6 Nakoming
a) NSO-CNA is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding/Cursus af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding/Cursus onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
b) In geval van wijziging(en) zal NSO-CNA zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding/Cursus.
c) Indien de opleiding door omstandigheden niet live kan plaatsvinden, dan worden de volgende opties overwogen; online, aanpassen van data of de opleiding opschorten tot een nader te bepalen datum.
d) Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding/Cursus kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 7 Betaling
a) Betaling van het cursusgeld en arrangementskosten evt. verhoogd met de accommodatiekosten van meerdaagse bijeenkomsten, geschiedt in één termijn, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde cursusgeld, arrangementskosten en de evt. accommodatiekosten wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur voldoen, ook als de Deelnemer geen gebruik maakt/zal maken van de accommodatie.
b) NSO-CNA behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
c) In het geval NSO-CNA kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 8 Annulering
a) In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een Opleiding/Cursus onvoldoende is, kan NSO-CNA de Opleiding/Cursus annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de Opleiding/Cursus. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden, arrangementskosten en eventuele accommodatiekosten volledig en binnen een maand na de geplande aanvang van de Opleiding/Cursus gerestitueerd.
b) Indien de Deelnemer de aanmelding voor de Opleiding/Cursus annuleert na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, worden er € 250,- administratiekosten in rekening gebracht.
c) Bij annulering van de Opleiding/Cursus is de Deelnemer annuleringskosten verschuldigd:

Het aantal kalenderdagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst door NSO-CNA van de annulering.
d) Indien Deelnemer het door hem aan NSO-CNA verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal NSO-CNA het hem toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bankrekening.
e) 
Bij annulering van Deelnemer kan er een schriftelijk verzoek worden ingediend bij NSO-CNA om de opleidingsplek in te laten vullen door een vervanger. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger afzonderlijk door de NSO-CNA te worden getoetst en toegelaten.

Artikel 9 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door NSO-CNA verzorgde Opleiding/Cursus en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van NSO-CNA en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding/Cursus.
b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10 Persoonsgegevens
Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt NSO-CNA desgevraagd naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en opleidingsgegevens van Deelnemer aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Deze uitwisseling gebeurt alleen indien NSO-CNA daar vanuit overheidswege toe verplicht is.

Alle informatie en gegevens van Deelnemers/Opdrachtgevers worden opgeslagen op een beveiligde server van NSO-CNA en vertrouwelijk behandeld door medewerkers, docenten en ZZP’ers. NSO-CNA zal in het kader van de uitvoering van het onderwijs/de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van betrokkenen. Deelnemers/Opdrachtgevers zullen zonder toestemming van NSO-CNA geen informatie verstrekken aan derden over aanpak en werkwijze van NSO-CNA.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a) NSO-CNA stelt het door haar beschikbaar te stellen Cursusmateriaal zorgvuldig samen. NSO-CNA staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het Cursusmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.
b) Aansprakelijkheid van NSO-CNA voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.
c) Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor NSO-CNA aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van NSO-CNA te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met NSO-CNA is verschuldigd.

Artikel 12 Beëindiging
NSO-CNA kan de overeenkomst met Deelnemer beëindigen in geval Deelnemer een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door NSO-CNA te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

Artikel 13
Indien NSO-CNA geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen
a) Op alle overeenkomsten met NSO-CNA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die verband houden met een tussen Deelnemer en NSO-CNA gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
c) Uitspraken van de beroepsinstantie(s) is voor NSO-CNA bindend.

 

Diemen, januari 2018

Spring naar toolbar