Kennismaken?
Leiderschapsatelier
25 april

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen de stichting NSO -de Academie voor Leiderschap in Onderwijs en Deelnemers aan en/of Opdrachtgevers.

Artikel 1 Definities
a) NSO: Academie voor Leiderschap in Onderwijs, statutair gevestigd te Amsterdam. Verder te noemen: de NSO.
b) Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de opleiding/cursus deelneemt.
c) Opleiding/cursus: opleiding, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
d) Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de NSO enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
b) Door aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden als bijlage bij het aanmeldingsformulier, op de website van de NSO en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van de NSO geschieden.

Artikel 3 Aanmelding
a) Aanmelding voor een Opleiding/Cursus geschied door middel van het digitale aanmeldingsformulier volledig in te vullen en digitaal te verzenden.
b) Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
c) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
d) Deelnemer geldt als aangemeld voor een Opleiding/Cursus, nadat de Aanmelding door de NSO schriftelijk is bevestigd. Bij individuele inschrijving en betaling heeft de Deelnemer een bedenktijd van 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst: aan het eind van de intake/startgesprek.

Artikel 4. Prijzen van de opleiding/cursus
a) Bij aanmelding geldt de opleiding/cursusprijs, zoals deze is vermeld op onze website, ongeacht of de deelnemer deze kent.
b) In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 Deelnemers
a) De NSO stelt aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor Opleidingen/Cursus, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring en functie. Ook kan de NSO een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.
b) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding/Cursus verstoort, kan de NSO hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 6 Nakoming
a) De NSO is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding/Cursus af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding/Cursus onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
b) In geval van wijziging(en) zal de NSO zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding/Cursus.
c) Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding/Cursus kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 7 Betaling
a) Betaling van het cursusgeld en arrangementskosten evt. verhoogd met de accommodatiekosten van meerdaagse bijeenkomsten, geschiedt in één termijn, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde cursusgeld, arrangementskosten en de evt. accommodatiekosten wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur voldoen, ook als de Deelnemer geen gebruik maakt/zal maken van de accommodatie.
b) De NSO behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
c) In het geval de NSO kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 8 Annulering
a) In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een Opleiding/Cursus onvoldoende is, kan de NSO de Opleiding/Cursus annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de Opleiding/Cursus. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden, arrangementskosten en eventuele accommodatiekosten volledig en binnen een maand na de geplande aanvang van de Opleiding/Cursus gerestitueerd.
b) Het recht op deelname aan de Opleiding/Cursus vloeit voort uit een overeenkomst op afstand tot het verrichten van enkele diensten (artikel 7:46i BW). Deelnemer kan zijn deelname binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de Opleiding binnen die termijn is gelegen en/of Deelnemer met het oog op de startdatum van de Opleiding de NSO heeft verzocht binnen die termijn cursusmateriaal op te sturen. Deelnemer dient de annulering in ieder geval schriftelijk kenbaar te maken aan de NSO.
c) Buiten het geval van (kosteloze) annulering als bedoeld in 7a en 7b, is Deelnemer de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd:

Het aantal kalenderdagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst door de NSO van de annulering.
d) Indien Deelnemer het door hem aan de NSO verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal de NSO het hem toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.
e)
 Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de NSO is meegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger afzonderlijk door de NSO te worden toegelaten.

Artikel 9 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de NSO verzorgde Opleiding/Cursus en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van de NSO en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding/Cursus.
b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10 NAWT-gegevens
Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt de NSO desgevraagd naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (NAW-gegevens) van Deelnemer aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.

Alle informatie en gegevens van Deelnemers / Opdrachtgevers worden vertrouwelijk behandeld door de NSO, medewerkers en docenten. De NSO zal in het kader van de uitvoering van het onderwijs/de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van betrokkenen. Deelnemers / Opdrachtgevers zullen zonder toestemming van de NSO geen informatie verstrekken aan derden over aanpak en werkwijze van de NSO.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a) De NSO stelt het door haar beschikbaar te stellen Cursusmateriaal zorgvuldig samen. De NSO staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het Cursusmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.
b) Aansprakelijkheid van de NSO voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.
c) Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor de NSO aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van de NSO te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met de NSO is verschuldigd.

Artikel 12 Beëindiging
De NSO kan de overeenkomst met Deelnemer beëindigen in geval Deelnemer een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door de NSO te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

Artikel 13
Indien de NSO geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen
a) Op alle overeenkomsten met de NSO is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die verband houden met een met de tussen Deelnemer en de NSO gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden NSO -Academie voor Leiderschap in Onderwijs geldig voor inschrijvingen vanaf 13 juni 2014.

Amsterdam, 3 september 2014

Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search