Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Snappet op basisschool Onze Wereld, een onderzoek naar de inzet van Snappet tijdens de rekenles

Mia O’Niel, december 2018

Onderzocht is op welke manier leerkrachten tijdens de rekenlessen de ICT-tool Snappet inzetten. Uit het onderzoek bleek dat de kloof tussen Snappet en de reguliere rekenmethode verwarring opleverde bij leerkrachten. Het onderzoek heeft binnen de school geleid tot een gefundeerde beslissing over hoe verder met Snappet. Daarnaast heeft het onderzoek veel leerpunten opgeleverd ten aanzien van implementatie van nieuwe innovaties.

SAMENVATTING

Basisschool Onze Wereld is één van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs in Amsterdam Zuidoost die onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag verzorgt. Als schoolcoördinator/adjunct-directeur ben ik medeverantwoordelijk voor het maken van beleid en de uitvoering hiervan. De zorg om het dalende leerlingen aantal maakt dat het managementteam de noodzaak ziet van het bieden van aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs waarmee basisschool Onze Wereld zich in de wijk kan onderscheiden.

In het schooljaar 2015/2016 zijn zes van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs, waaronder basisschool Onze Wereld, gestart met de pilot ‘Snappet’. Snappet is een adaptief onderwijsplatform waarop leerlingen in verschillende vakgebieden op hun eigen niveau opdrachten kunnen maken. Door de inzet van ICT-materiaal tijdens de lessen werken leerlingen niet alleen aan bijvoorbeeld rekenen of taal, maar ontwikkelen zij ook de ‘21st century skills’. Op basisschool Onze Wereld was deelname door leerkrachten aan de pilot op vrijwillige basis. Vier van de tien groepsleerkrachten hebben deelgenomen aan de pilot. Er heeft echter geen leerkrachtevaluatie plaatsgevonden na afloop van de pilot op basisschool Onze Wereld en er werd na de pilotperiode besloten om Snappet in het daaropvolgende schooljaar in te zetten in de groepen 4 tot en met 8.

Het is interessant om te onderzoeken hoe de leerkrachten Snappet gebruiken in hun les. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Op welke manier zetten leerkrachten op basisschool Onze Wereld tijdens de rekenlessen Snappet in? Het onderzoek richt zich op het vakgebied rekenen en de inzet tijdens de rekenlessen.

Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn interviews afgenomen met leerkrachten van groep 4 tot en met 8, de huidige directeur, de rekencoördinator en de ICT-coördinator van de stichting. Uit de resultaten van de interviews komt naar voren dat de inhoud van Snappet niet aansluit op de inhoud van de rekenmethode Wereld in Getallen. Leerkrachten geven aan op een andere manier instructie te geven en een aantal leerkrachten gebruikt de rekenmethode niet meer tijdens de instructie, maar laten een instructiefilmpje van Snappet zien of doen een voorbeeldsom voor zonder daarbij de handleiding te gebruiken. Het werken met Snappet wordt als ingewikkeld ervaren en leerkrachten gebruiken het programma niet optimaal volgens de ICT-coördinator, door de vele mogelijkheden die het programma biedt. Leerkrachten zien een meerwaarde in de mogelijkheid om leerlingen op hun eigen niveau te laten verwerken en in het kunnen geven van directe feedback als leerlingen oefenen. Leerkrachten geven aan veel geleerd te hebben in de praktijk en van elkaar vragen stellen. Maar leerkrachten geven daarnaast aan dat ze graag meer overleg hadden willen hebben over de keuze om te starten met Snappet en het evalueren van het werken met Snappet. De beslissing is top-down genomen en de leerkrachten zijn niet op de hoogte van de overtuiging en de visie van het bestuur om te starten met Snappet.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat Snappet niet goed wordt ingezet, aangezien Snappet alleen tijdens de verwerking ingezet moet worden en niet tijdens de instructie. De instructie moet vanuit de rekenmethode worden gegeven en de verwerking kan, indien deze aansluit, middels de inzet van Snappet. Snappet sluit niet optimaal aan en daarom besluiten leerkrachten de instructie te veranderen. Een andere conclusie is dat er geen draagvlak was voor het inzetten van Snappet en dat leerkrachten het gemist hebben om een inbreng te doen in de keuze voor Snappet. Ten slotte kan worden geconcludeerd dat leerkrachten op basisschool Onze Wereld met name van elkaar hebben leren werken met Snappet en deze manier van werken wordt gewaardeerd door de leerkrachten. Leerkrachten en ICT-coördinator vinden Snappet ingewikkeld en dit leidt tot onjuist gebruik van het programma. Mogelijk is de verwerkingssoftware van de rekenmethode een betere keuze.

Lees hieronder de meesterproef van Mia O’Niel.

 

Spring naar toolbar