Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Privacybeleid NSO-CNA

Algemeen

De privacy van onze studenten, klanten, relaties en bezoekers van onze website vinden wij zeer belangrijk. Gezien de aard van ons persoonlijke werk is dit voor ons een kernwaarde. Persoonlijke informatie die aan NSO-CNA wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en adequaat beveiligd.

Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit voor de uitvoering van onze diensten noodzakelijk is of wettelijk verplicht. NSO-CNA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoongegevens

NSO-CNA bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven. Het betreft onder andere: naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake/toelating, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en evaluatie.

Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt

NSO-CNA verwerkt persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen als onderwijsinstelling kunnen uitvoeren. NSO-CNA Leiderschapsacademie gebruikt uw gegevens onder andere voor:

Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Je gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met NSO-CNA of indien dit wettelijk verplicht is.

Nieuwsbrief

NSO-CNA informeert haar klanten/studenten en andere geïnteresseerden over haar opleidingen en andere activiteiten door middel van een nieuwsbrief. In alle gevallen moet je jezelf aanmelden voor deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe wij omgaan met je gegevens

Bij het verwerken van je gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk voor goed onderwijs en om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen.

Wij kunnen derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van jouw gegevens voor de doeleinden die hier al zijn genoemd. Dit is dan echter altijd onder de verantwoordelijkheid van NSO-CNA.

Wij zullen gegevens niet delen met derde partijen voor andere doeleinden dan genoemd.

Wij delen je gegevens met:

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. Voor onze masteropleidingen en master modules is de officiële wettelijke bewaartermijn zeven jaar, na het beëindigen van jouw onderwijsovereenkomst. Ook voor de opleiding Basis- en Vakbekwaam bewaren we gegevens zeven jaar. Voor andere opleidingen is deze termijn een half jaar.

Informatie over de persoon en zijn persoonlijke ontwikkeling

Tijdens onze opleidingen verwerven onze docenten en je medestudenten gevoelige en persoonlijke informatie over jou als leider en persoon. Wij zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid van deze informatie en hechten aan vertrouwelijkheid. Bij onze opleidingen maken we hierover in de groep afspraken.
Voor ons als opleiders is de regel dat deze persoonlijke en inhoudelijk informatie alleen gebruikt wordt voor dat waarvoor we deze informatie verwerven: namelijk ten behoeve van je leiderschapsontwikkeling. Dat betekent dat voor ons geldt dat we deze informatie nooit openbaar zullen maken, en inhoudelijk daarover tegen niemand anders dan de betreffende student uitspraken doen. We delen deze informatie niet met opdrachtgevers, met opleiders die niet bij de groep betrokken zijn en studenten buiten de groep. Tenzij anders afgesproken zoals in het geval van de Meesterproef en Leiderschapsessay, en dan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de student.

In de groep worden ook afspraken gemaakt over het gebruik van beeldmateriaal buiten de groep bijvoorbeeld ten behoeve van deling op de social media. Foto’s kunnen alleen extern gebruikt worden als jij als student daar toestemming voor hebt gegeven.

Cookies

NSO-CNA maakt geen gebruik van cookies. Daarmee kan je de website van NSO-CNA bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met NSO-CNA te delen.

Je rechten als student

Als student bij NSO-CNA stellen wij jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacy recht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van NSO-CNA. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij onderzoeken of dit mogelijk is en of wij ons houden aan de wettelijke vereisten en de gehanteerde bewaarplicht.

Je hebt het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen.

Het uitvoeren van je rechten

De directie is eindverantwoordelijk voor de gegevens die wij verwerken. De Functionaris Gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze verzoeken.

Heb je hiertoe een verzoek dan kan je deze sturen aan info@nso-cna.nl .

Mocht je het niet eens zijn met een besluit van NSO-CNA, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover. Zij zijn bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. NSO-CNA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.. Bezoek deze daarom ook regelmatig om op de hoogte te zijn van onze omgang met jouw privacy.

 

 

 

Spring naar toolbar