Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Beroepsprofiel

Met dit beroepsprofiel brengen we in beeld hoe we de beroepspraktijk en het vak van schoolleider zien bij NSO-CNA Leiderschapsacademie. Uit de verwoordingen van onze ambities spreekt realisme en idealisme. Zo laten we zien dat we weten wat er speelt, dromen over de toekomst, en samen met schoolleiders in beweging zijn. Dit profiel is sinds 2016 leidend voor al onze opleidingen.

Klik op de bollen in de weergave van het profiel voor een verdieping op de betreffende bol.

Voor wie

Een schoolleider geeft leiding in een onderwijsinstelling voor funderend onderwijs of beroepsonderwijs: directeur, onderwijsmanager, locatiedirecteur, rector, teamleider, directeur-bestuurder, afdelingsleider. Met dit beroepsprofiel richten we ons tot schoolleiders in basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs en in het voorbereidende, middelbare en hogere beroepsonderwijs.

Het belang

De kwaliteit van schoolleiders is na de kwaliteit van leraren de tweede meest bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs. In Nederlandse onderwijssysteem is de rol en kwaliteit van leiderschap de afgelopen decennia onderbelicht gebleven (OECD, 2016). Momenteel is er hernieuwde aandacht voor het belang en de ontwikkeling van schoolleiderschap.

Waarom een vernieuwd profiel?

Het competentiegerichte karakter van de beschikbare Nederlandse beroepsstandaarden voor schoolleiderschap knelt en de competenties zijn vooral gericht op de interne organisatie: strategisch handelen, samenwerking met partners buiten de school en ondernemerschap komen te weinig tot recht. Competenties hebben een eenzijdige focus op afgebakende trainbare bekwaamheden. Het suggereert generieke kenmerken van leiders in alle contexten. Terwijl we weten dat de dynamische wisselwerking van persoon en context bepalend is voor effectief leiderschap. Bij leiderschap doet het ertoe wat je laat zien en wat mensen merken. Geïntegreerd in je keuzes, aanwezigheid en het handelen, in interactie met de omgeving. Dit brengt een voortdurende ontwikkeling teweeg met impact op de kwaliteit van het onderwijs. Dit maken we zichtbaar in het vernieuwde profiel.

In 2021 presenteerden SRPO en SRVO nieuwe beroepsstandaarden voor de schoolleider. Deze standaarden sluiten aan bij ons beroepsprofiel.

Dit beroepsprofiel bevat:

Lees ook de blog van Diede Stevens en Bart Schipmölder: Leiderschapsprofielen voor schoolleiders: waarom stappen deze over van competenties naar leiderschapspraktijken en –bronnen?

Spring naar toolbar