Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Teamleren en de effectiviteit van docententeams

Cantor Versluis, oktober 2015

Bij de vier teams op het SOMA College is gekeken hoe de deelaspecten van teamleren een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de teams. Als uitkomst is in dit onderzoek een relatie gevonden tussen teamleren en tevredenheid van deelnemers (leerlingen).

download pdf (2,4 MB)


SAMENVATTING

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal.

Welke relatie is er tussen het teamleren bij docententeams als procesindicator en de tevredenheid van deelnemers (leerlingen) als outputindicator voor de effectiviteit van teams op het SOMA College?

De volgende deelvragen zijn onderzocht om de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden.

  1. Zijn de te onderzoeken groepen op het SOMA College teams volgens de definitie van Kommers & Dresen (2010)?
  2. Welke basisprocessen van teamleren (teamleergedragingen) zijn kenmerkend voor de teams op het SOMA College?
  3. In welke mate zijn deelnemers tevreden over de opleiding?
  4. Is er een relatie tussen het teamleren en de deelnemerstevredenheid?

Het doel van dit onderzoek is het uitbrengen van een advies aan het College van Bestuur van het SOMA College over de relatie tussen Teamleren en de effectiviteit van docententeams. Daarmee kunnen in de toekomst strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van teamvorming en teamontwikkeling.

Decuyper, Dochy en Van den Bossche (2010) beschrijven dat teamleren kan worden gedefinieerd als een compilatie van processen op teamniveau die verandering of verbetering genereren voor teams. Zij formuleren de basisprocessen van teamleren die een rol spelen als procesindicator om teameffectiviteit te kunnen voorspellen als volgt:

  1. Delen: communiceren over kennis, competenties, meningen of creatieve ideeën door een teamlid met de andere teamleden.
  2. Co-constructie: in een wederzijds proces van voortbouwen en modificeren van ingebrachte ideeën gedeelde kennis ontwikkelen en een gedeelde betekenis construeren.
  3. Constructief conflict: onderhandeling of dialoog om een diversiteit in identiteit, meningen en standpunten te integreren.

Bij de vier teams op het SOMA College is gekeken hoe de deelaspecten van teamleren een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de teams. Hiervoor zijn semigestructureerde interviews afgenomen waaruit zowel kwantitatieve als kwalitatieve data naar voren zijn gekomen. Om de tevredenheid van deelnemers te onderzoeken zijn de gegevens uit het landelijke tevredenheidsonderzoek van de jonge-renorganisatie voor beroepsonderwijs gebruikt. Bij het team Infra 3 dat voor 2014 nog niet bestond is de deelnemers in een semigestructureerd interview gevraagd naar hun tevredenheid.

In dit onderzoek is een relatie gevonden tussen teamleren en tevredenheid van deelnemers (leer-lingen). Hoewel deze relatie niet kwantitatief kon worden vastgesteld mag op basis van de kwalitatieve

 

Spring naar toolbar