Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Workshops jubileumcongres 16 januari 2019

Er staan 10 workshops op het programma over inspirerende ‘good practices’ van onderwijsvernieuwingen – grote of kleinere ‘metamorfoses’ binnen scholen. De workshops worden verzorgd door duo’s van NSO-CNA docenten en schoolleiders uit de praktijk:

 1. Kunskapsskolan bij Notre Dame des Anges
 2. Publiek-private samenwerking op de Vakschool Technische Installaties
 3. Werken met en aan interculturele competentie op de Internationale PABO – Workshop vervalt wegens ziekte
 4. Informeel leren, dat werkt! (Wereldkidz)
 5. De professional aan het roer van zijn ontwikkeling – over eigentijds onderwijs en eigentijds HRM- kwaliteitsbeleid op het Vathorst College
 6. Teamgecentreerde arbeidsorganisatie op het Zone College
 7. Drie vernieuwingen in het onderwijs aan tienermigranten
 8. Metamorfosen in beeld (filmcompilatie) – Workshop vervalt wegens ziekte
 9. Stevig staan als leider in turbulente tijden – werken met Professionele Identiteit
 10. Schakelen naar een nieuwe werkwijze kost tijd – in 10 jaar naar gepersonaliseerd leren op het Bataafs Lyceum

Workshop 1: Kunnskapsskolan bij Notre Dame des Anges
door Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons & Marij van Deutekom MA

In september 2017 is Marij van Deutekom (tevens lid RvT NSO-CNA) met haar school in Nijmegen begonnen met het Kunskapsskolan onderwijsvernieuwingsconcept. Robert-Jan Simons bevraagt haar in deze workshop over hoe de school hiertoe is gekomen. Welke rol heeft de schoolleider en de schoolleiding hierbij gespeeld? Wat is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke, Zweedse concept? Welke aanpassingen bleken tijdens het eerste jaar noodzakelijk? Wat betekent deze metamorfose voor de eigen rol van de schoolleider? Hoe gaat het nu verder?

De workshop gaat tevens in op relaties met ouders en andere betrokkenen, professionalisering en ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel, aard van de invoering (integraal vs deel) en het naast elkaar bestaan van twee modellen.

Workshop 2: Publiek-private samenwerking op de Vakschool Technische Installaties
door Catrien Mesman MA & Martin de Haan MEL

De workshop begint met een film over de situatie op het VTI.
De twee grote problemen waren:

De school kon het niet meer alleen, moest samenwerken met het bedrijfsleven en andere relevante organisaties. Publiek-private samenwerking (pps) heeft opgeleverd:

Niet alleen voor (v)mbo, voor alle scholen interessant!! Deelnemers ontvangen een handout met scenario’s.

Workshop 3: Werken met en aan interculturele competentie op de Internationale PABO
door drs. Brigit Verbeek & Ton Gelmers

Op de enige Internationale PABO van ons land is het ontwikkelen van ‘interculturele competentie’ van studenten én staf een prominent thema.
In deze workshop:

 1. Staan we kort stil bij (onze eigen) ICC;
 2. Vertelt Ton Gelmers hoe hij deze ‘competentie’ concreet heeft gemaakt in de opleiding en de organisatie;
 3. Gaat hij daarbij in op zijn dilemma’s en afwegingen als schoolleider;
 4. En legt deze vervolgens aan de workshop-deelnemers voor ter aanvulling en contrastering met de eigen praktijk;
 5. Doen we voorstellen voor de ontwikkeling van deze competentie in de schoolleidersopleidingen van NSO-CNA.

Workshop 4: Informeel leren, dat werkt!
door Henny Molenaar MA & drs. Lotteke de Kruijff

Na de invoering van een nieuwe schoolleidingstructuur op alle 28 scholen van Wereldkidz hadden we ineens veel startende schoolleiders. Die kans grepen we aan om een interne schoolleidersopleiding op te zetten die in het teken stond van onze eigen visie op onderwijs. De schoolleiders werkten op een 21e eeuwse manier aan persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling.
Dat leren en ontwikkelen samen gebeurt, vinden we heel belangrijk. We zien nu samenwerkende schoolleiders met hun directeuren die binding creëren in hun teams en ons onderwijsconcept is zichtbaar en voelbaar op al onze Wereldkidz scholen.

Na een presentatie van de situatie bij Wereldkidz, gaan de deelnemers in groepjes actief met elkaar in gesprek over hoe leiding te geven aan informeel leren.

Tijdens de workshop gaan de deelnemers actief met elkaar in gesprek gaan over het thema informeel leren.

Workshop 5: De professional aan het roer zijn ontwikkeling – over eigentijds onderwijs en eigentijds HRM- kwaliteitsbeleid op het Vathorst College
door Math van Loo MEM & Jasmijn Kester MEM

Math van Loo en Jasmijn Kester presenteren de uitkomsten van een onderzoek naar het onderwijskundig leiderschap en daarin met name de vormgeving van kwaliteitszorg en strategisch HRM in scholen die op een verantwoorde manier willen werken aan een eigentijds onderwijsconcept. Als je eigenaarschap & verantwoordelijkheid en rekenschap bij leerlingen wilt stimuleren, gun je dat toch zeker ook aan degenen die willen bijdragen aan visie en missie van je school..?

Specifieke aandachtspunten:

Concreet voorbeeld: het Vathorst College i.s.m e-Loo en het onderzoek naar:

De discussie zal zich toespitsen op de vraag hoe het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs zo kan worden geïnterpreteerd dat scholen die een eigen route willen volgen toch aantonen dat zij aan de basiseisen voldoen.

Workshop 6: Teamgecentreerde arbeidsorganisatie op het Zone College
door drs. Ben van der Hilst & Saskia Wiegers MA

Het Zone College werkt per 1 augustus 2018 als Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO). Er zijn 30 kleine onderwijsteams met veel bevoegdheden, die collectief verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van studenten. Het leiderschap en de hele organisatie is aangepast aan dit nieuwe model. De TAO is gebaseerd op het boek Blauwdruk voor de Emergente School van Ben van der Hilst.

Werkvorm: Presentatie van het organisatiemodel en de werking in de praktijk. Toelichting en toetsing aan het model. Deelnemers worden uitgedaagd om het model te spiegelen aan hun eigen organisatie en leiderschap.

Geschikt voor allen die op zoek zijn naar nieuwe structuren die onderwijsvernieuwing mogelijk maken en versterken.

Workshop 7: Drie vernieuwingen in het onderwijs aan tienermigranten
door dr. Jan Hendriks, Bas Boensma, Marieke Bremer & Leendert-Jan Veldhuyzen

Het gaat niet goed met de aansluiting van tienermigranten in het Nederlandse onderwijs. Een belangrijke reden lijkt te zijn dat het motto integreren begint met Nederlands leren voor deze leeftijdsgroep niet werkt: ze zijn al snel te oud om ná het leren van onze taal in ons reguliere onderwijssysteem een plek te kunnen vinden*. We bespreken in deze workshop drie vernieuwingen om deze leerlingen op weg te helpen:

Bij elk van deze vernieuwingen is maatwerk nodig en creativiteit in het omgaan met wat wettelijk kan, mag en – anders dan we denken – vaak niet per se moet.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze van tevoren het artikel ‘Onderwijs en tienermigranten‘ hebben gelezen. 

Workshop 8: Metamorfosen in beeld (filmcompilatie)
door drs. Henk Sissing

Deze workshop komt te vervallen wegens ziekte van Henk Sissing.

Kijken en dialoog!

Workshop 9: Stevig staan als leider in turbulente tijden – werken met Professionele Identiteit
door drs. Freerk Wortelboer & drs. Gerritjan van Luin

Het is als (school)leider belangrijk te weten wat je basis is, waarin je gelooft, wat onvreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Een sterke professionele identiteit is die basis. Vanuit die basis geef je richting aan innovatie.

In deze workshop verkennen we met de deelnemers (hun) professionele identiteit en geven we handreikingen om er verder met ermee aan de slag te gaan. En dat alles om zelf sterker te kunnen staan als leider in verbinding met anderen en met de onderwijsontwikkelingen in je school.

We combineren een korte theoretische beschouwing met een individuele opdracht en werken in kleine groepen.

Workshop 10: Schakelen naar een nieuwe werkwijze kost tijd – in 10 jaar naar gepersonaliseerd leren op het Bataafs Lyceum
door drs. Rob Mioch & Bas Smies MA

Een workshop over verandering en professionele identiteit.

Wat vraagt het om als school een onderwijskundige verandering succesvol vorm te geven? Het Bataafs Lyceum (Hengelo) heeft 10 jaar de tijd uitgetrokken om het onderwijs te personaliseren. Na een oriënterende aanloopfase worden nu concrete stappen gezet in een schoolbreed ICT-traject; een leerproces met een open einde.

In deze workshop geven we aan waarom de school bewust kiest voor lange adem. We verbinden het met onderzoek over beklijven en opschalen van onderwijsvernieuwing. En we nodigden u uit een vergelijking te maken met het eigen verhaal over het werkend krijgen van vernieuwing tot in ‘de klas’.

Spring naar toolbar